Медицински Център "Имани"

Неврохирургия – Интратекално поставяне на катетър и подкожно имплантиране на резервоар за продължително интратекално обезболяване

Изберете Услуга & Дата